projekti
vsi (35)
[BU] vznik (27)
[FW] tok (27)
[FX] fleksibilno (26)
[M] modul (21)
[PI] vtičnik (15)
[PT] prototip (13)
[S] trajnostnost (23)
[T] čas (16)

studio

data
koncepti
[BU] vznik
[FW] tok
[FX] fleksibilno
[M] modul
[PI] vtičnik
[PT] prototip
[S] trajnostnost
[T] čas
 

podatki team opis

Prenova mestnega središča, Nova Gorica


status:
vabljeni natečaj (zmagovalna rešitev), izvedbe

- Celovita prenova osrednjega dela Magistrale [m] / izbor strokovne podlage, izdelava IDP
- Trg Vrtnica [v]: izvedeno 2014
- Bevkov trg / Rusjanov trg [b/r]: izvedeno 2014

datum:
2012 - 2014

naročnik:
Mestna občina Nova Gorica

lokacija:
Nova Gorica

tip:
javna površina

površina:
26.680,00 m2

studio stratum / arco d.o.o.

Vladimir Filipič
Polona Filipič
Peter Šenk
Marko Pretnar
Primož Špacapan

sodelavec:
Janž Omerzu


Bevkov trg / Rusjanov trg z: materia d.o.o.
Domen Mozetič
Simon Kerševan
Grega Klemenčič

 

 

Trg Vrtnica / foto: Virginia Vrecl
Bevkov trg / foto: Miran Kambič

MESTO SREČEVANJA

Arhitekt Edvard Ravnikar je sodobno mesto, ki naj bi izžarevalo 'velikodušnost, širino zasnove in mestno lepoto', zasnoval na osnovi progresivnih urbanističnih načel. Z razmestitvijo centralnih dejavnosti in vzpostavitvijo Magistrale, kot osrednje hrbtenice mesta, je postavil izhodišča nadaljnega urbanega razvoja Nove Gorice.

Ker ustvarjanje prostora danes ni odvisno le od stroke, temveč tudi od trenutnih politično-ekonomskih ter socialnih dejavnikov, je poudarek na prvenstvenem urejanju javnih površin ključen. Javni prostor so privlačno, vabljivo in sodobno urejeni urbani ambienti, ki sprožajo kolektivno interakcijo. Rešitev ponuja razmislek o vlogi javnega prostora kot razvojnega katalizatorja mesta in njenih evolucijskih zmožnostih, ki lahko vzdržujejo tako opevan trajnosti razvoj, kljub diktaturi kapitala in zahtevam njegove družbe.

Magistrala naj postane t. i. "korzo", ki povezuje šolske in stanovanjske programe na južnem delu z osrednjimi mestotvornimi programi na 'vzdolžnem trgu' ter v nadaljevanju s programi regionalnega pomena na severnem delu. Območje 'Magistrale' je skupna dnevna soba, mesto srečevanja in združevanja urbanega življenja.

Osnovni koncept predlagane ureditve tvorijo štirje identitetni pasovi vzdolž Magistrale s prečnimi povezavami, ki pomenijo združevanje zelenih mestnih površin (Borov gozdiček) z urbanim (Bevkov trg). Magistrala z novim oblikovanjem in ureditvami postane jasna poteza mesta v zelenju.

PROGRAMSKI PAS vzpostavlja ambiente mestne interakcije vzdolž programov zahodnega dela  Magistrale. Ob ali v prepletu z zelenim pasom se ustvarjajo programski platoji, ki javne vsebine v vzdolžnih stavbah odpirajo navzven. Rešitev območja narekuje programske posege, ki nadgrajujejo ali dopolnjujejo ustvarjene prostorske geometrije in shemo javnega prostora. Na stičiščih novih prečnih peš povezav in Magistrale se uredijo posamezni prepoznavni in vsebinsko dorečeni mikroambienti. Z namenom zagotavljanja njihovih vsebin je potrebno v nadaljevanju zagotoviti trend selitve kvalitetnih vsebin nazaj v mesto. Prav tako je potrebno v stavbah ob urejenih površinah zagotoviti vsebine, ki se odpirajo navzven.

ZELENI PAS poleg mikroklimatskega ugodja daje potezi Magistrale strukturirano naravno komponento zelenega značilno za modernistično mesto. Rešitev uvaja element linijske drevesne zasaditve, vzdolž Magistrale in južnega roba Travnika ter razmestitev simbolnih površine cvetja – vrtnic, ki so v prikazanem ritmu urejene vzdolž vzhodnega roba Magistrale.

PROMETNI PAS: na trasi obstoječe Magistrale se uredi cona umirjanja prometa – 'shared space' površin za motorni promet, kolesarski promet, promet pešca ter interventnih površin za mirujoči promet. V prečni smeri so urejene le tlakovane površine, namenjene pešcu in ostalim javnim programom. Z obstoječimi in ureditvijo nove garažne hiše pod Travnikom z uvozom/izvozom z Ulice tolminskih puntarjev je zagotovljenih dovolj parkirnih površin, da se lahko le-te na nivoju parterja ukinejo.

SIMBOLNI PAS poteka vzdolž vzhodne strani Magistrale in se na jugu obravnavanega območja stakne z zeleno površino Travnika. Ta pas povezuje upravno-poslovne programe mesta in jih nadgrajuje s simbolnimi ureditvami: nasadi vrtnic, postavitev obeležij, kipov, skulptur ...

PREČNI PASOVI povezujejo glavne obstoječe preboje grajene strukture, pomembne javne mestne prostore s programi v prečni smeri. S prečenjem pasovi povezujejo mestne vsebine, ki so bile doslej s prometom prekinjene, hkrati pa s prebojem vzdolžnih pasov stimulirajo občutek strukturirane raznovrstnosti in enotnosti mesta, njegove identitete ter identifikacije z njim.

URBANA OPREMA IN RAZSVETLJAVA
Rešitev ponuja izbor tipa urbane opreme, ki sodi v sodobno in mlado mesto. Izbrani materiali so prijetni, trpežni in enostavni za vzdrževanje. Predvideni so trije tipi luči, visoke dvostranske svetilke vzdolž Magistrale, visoke enostranske svetilke vzdolž glavne prečne povezave in nižje točkovne svetilke znotraj območja zelenih in peščenih površin. Spomeniki in skulpture naj se uredijo vzdolž vzhodnega roba Magistrale, ostali okrasni elementi, fontane, makete ipd. pa na območju glavne prečne povezave.